thi%C3%AAn%20th%E1%BA%A7n in English - Vietnamese-English Dictionary

Translation of "thi%C3%AAn%20th%E1%BA%A7n" into English

Sample translated sentence: Chính khi cơ Anh Christensen nom nhập chương trình tranh tài và buồn chán nản thấy rằng trận đấu bóng rổ sau cuối là vào trong ngày Chúa Nhật. ↔ It was then that Brother Christensen looked at the schedule and, to lớn his absolute horror, saw that the final basketball game was scheduled to lớn be played on a Sunday.

+ Add translation Add

Currently we have no translations for thi%C3%AAn%20th%E1%BA%A7n in the dictionary, maybe you can add one? Make sure to lớn kiểm tra automatic translation, translation memory or indirect translations.

Chính khi cơ Anh Christensen nom nhập chương trình thi đấu và buồn chán nản thấy rằng trận đấu bóng rổ sau cuối là vào trong ngày Chúa Nhật.

It was then that Brother Christensen looked at the schedule and, to lớn his absolute horror, saw that the final basketball game was scheduled to lớn be played on a Sunday.

13, 14. (a) Đức Giê-hô-va thể hiện nay tính cần lẽ như vậy nào?

13, 14. (a) How does Jehovah demonstrate reasonableness?

Có một cuộc họp sẽ tiến hành tổ chức triển khai một mon nữa Tính từ lúc ngày mai bên trên Washington, D.C. vày Viện khoa học tập vương quốc Mỹ nhằm vấn đáp cho tới thắc mắc này.

There's actually going to lớn be a meeting a month from tomorrow in Washington, D.C. by the US National Academy of Sciences to lớn tackle that exact question.

7, 8. a) Có vật chứng nào là đã cho chúng ta thấy rằng dân sự Đức Chúa Trời vẫn “giăng chão cho tới dài”?

7, 8. (a) What evidence is there that God’s people have ‘lengthened their tent cords’?

Để dự phòng luật mới nhất , 30.000 xe cộ mới nhất vẫn ĐK nhập tuần trước đó , tối thiểu là vày ba lượt tỷ trọng thông thường , thương hiệu tin yêu đất nước Xinhua .

In anticipation of the new ruling , 30,000 new vehicles were registered in the past week , at least three times the normal rate , Xinhua state news agency .

Các người mẹ cũng tiếp tục mỉm mỉm cười Lúc ghi nhớ cho tới câu này: “Vua tiếp tục vấn đáp rằng: Quả thiệt, tớ trình bày với mọi ngươi, hễ những ngươi vẫn thao tác làm việc cơ cho 1 người trong mỗi người đặc biệt yếu đuối mọn nầy của bạn bè tớ, ấy là đã thử cho tới chủ yếu bản thân tớ vậy” (Ma Thi Ơ 25:40).

You will also smile as you remember this verse: “And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me” (Matthew 25:40).

(Ma-thi-ơ 28:19, 20) Điều ấy thiệt tương thích biết bao, vì thế những người dân chất lượng nghiệp được gửi lên đường đáp ứng ở trăng tròn nước không giống nhau!

(Matthew 28:19, 20) How appropriate that was, since the graduates are being sent to lớn serve in trăng tròn different countries!

(Ê-sai 30:21; Ma-thi-ơ 24:45-47) Trường Ga-la-át hùn những học tập viên tăng thêm lòng hàm ân so với lớp “đầy-tớ”.

(Isaiah 30:21; Matthew 24:45-47) Gilead School helped the graduates to lớn grow in appreciation for that slave class.

Amoni sunfat phát triển thành Fe năng lượng điện ở sức nóng chừng bên dưới -49,5 °C. Tại sức nóng chừng chống, nó kết tinh ma nhập khối hệ thống trực phó, với độ cao thấp tế bào là a = 7,729 Å, b = 10,560 Å, c = 5.951 Å.

Ammonium sulfate becomes ferroelectric at temperatures below -49.5 °C. At room temperature it crystallises in the orthorhombic system, with cell sizes of a = 7.729 Å, b = 10.560 Å, c = 5.951 Å.

1 Sau Lúc Sau-lơ bị tiêu diệt và Đa-vít vẫn tiến công thắng dân A-ma-léc quay trở lại, Đa-vít ở lại Xiếc-lác+ nhì ngày.

1 After Saul’s death, when David had returned from defeating* the A·malʹek·ites, David stayed at Zikʹlag+ for two days.

22 Và đó là tộc phả về những nam nhi của A Đam, ông là acon trai của Thượng Đế, là kẻ nhưng mà chủ yếu Thượng Đế vẫn thì thầm.

22 And this is the genealogy of the sons of Adam, who was the ason of God, with whom God, himself, conversed.

Năm 2005, nhì ngôi trường SFUSD đã và đang được thừa nhận vày nhà nước liên bang là No Child Left Behind Blue-Ribbon Schools. ^ a ă Educational Demographics Unit (2011).

Xem thêm: Hình nền đẹp xe độ

In 2005, two SFUSD schools were recognized by the federal government as No Child Left Behind Blue-Ribbon Schools.

Không chỉ giới hạn những sinh hoạt của mình ở việc tẩy cọ thông thường dân Ba Lan, UPA còn mong muốn xóa toàn bộ những vết tích về sự việc hiện hữu của Ba Lan nhập điểm .

Not limiting their activities to lớn the purging of Polish civilians, the UPA also wanted to lớn erase all traces of the Polish presence in the area.

Jahre Nebukadnezars II” (An Astronomical Observer’s Text of the 37th Year Nebuchadnezzar II), người sáng tác Paul V.

Jahre Nebukadnezars II” (An Astronomical Observer’s Text of the 37th Year Nebuchadnezzar II), by Paul V.

Ngụ ngôn về người Sa Ma Ri nhân lành lặn dạy dỗ tất cả chúng ta rằng tất cả chúng ta cần ban vạc cho tới những người dân đang được túng thiếu hụt, bất luận bọn họ là bè bạn của tất cả chúng ta hay là không (xin coi Lu Ca 10:30–37; xin xỏ coi tăng James E.

The parable of the good Samaritan teaches us that we should give to lớn those in need, regardless of whether they are our friends or not (see Luke 10:30–37; see also James E.

Một cuốn sách về nuôi dậy con (A Parent’s Guide to lớn the Teen Years) cho tới biết: “Những cậu nam nhi rộng lớn tuổi hạc rộng lớn, rất có thể từng thực hiện ‘chuyện ấy’, cũng dễ dàng để ý cho tới những em gái này”.

“They’re also at risk of attracting the attention of older boys who are more apt to lớn be sexually experienced,” says the book A Parent’s Guide to lớn the Teen Years.

* Xem tăng Am Môn, Con Trai của Mô Si A; Hê La Man, Các Con Trai của; Mô Si A, Các Con Trai của

* See also Ammon, Son of Mosiah; Helaman, Sons of; Mosiah, Sons of

NHÂN CHỨNG Giê-hô-va đã thử báp têm lại gần một triệu con người nhập ba năm vừa qua.

CLOSE to lớn a million people were baptized by Jehovah’s Witnesses in the last three years.

Trong thực trạng khí hậu nghiêm khắc mùa Đông bên trên Bắc Đại Tây Dương, Đoàn tàu SC-121 bị rơi rụng bảy tàu buôn vày ba mùa tiến công riêng không liên quan gì đến nhau của U-boat đối phương trước lúc đến được Derry vào trong ngày 13 mon 3.

During heavy North Atlantic gales, Convoy SC 121 lost seven ships to lớn three separate U-boat attacks before reaching Londonderry Port on 13 March.

19 Khi cho tới đúng khi, Si-ru của xứ Phe-rơ-sơ đoạt được xứ Ba-by-lôn như đã và đang được tiên tri.

19 When the time came, Cyrus the Persian conquered Babylon just as prophesied.

A systems what?

A systems what?

20 Những tiếng của Giê-su điểm Ma-thi-ơ 28:19, trăng tròn đã cho chúng ta thấy những người dân vẫn trở thành môn vật dụng của ngài nên thực hiện báp têm.

20 Jesus’ words at Matthew 28:19, trăng tròn show that it is those who have been made his disciples that should be baptized.

Ngày ni, Special Olympics tổ chức triển khai luyện tập và thi đấu nhiều môn thể thao cho tất cả những người thiểu năng trí tuệ.

Today, Special Olympics provides training and competition in a variety of sports for persons with intellectual disabilities.

Tiền tố biểu thị số mon cần thiết điều trị; một chỉ số biểu thị văng mạng liên tiếp (vì vậy 3 Có nghĩa là ba lượt một tuần) và không tồn tại chỉ số Có nghĩa là văng mạng sử dụng mỗi ngày.

Xem thêm: 50+ Hình Xăm Vòng Tay Đẹp, Ý Nghĩa, Độc Đáo Cho Nam

A prefix denotes the number of months the treatment should be given for; a subscript denotes intermittent dosing (so 3 means three times a week) and no subscript means daily dosing.

trước không còn cần lấy cây đà ngoài đôi mắt bản thân lên đường, rồi mới nhất thấy rõ rệt nhưng mà lấy loại rác rưởi thoát ra khỏi đôi mắt bạn bè bản thân được”.—Ma-thi-ơ 7:1-5.

First extract the rafter from your own eye, and then you will see clearly how to lớn extract the straw from your brother’s eye.” —Matthew 7:1-5.