Từ vựng tiếng Anh về tính cách con người | Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh

Bài học tập kể từ vựng sau đây được sẵn sàng bởi

Sau khi tham gia học xong xuôi những kể từ vựng vô bài học kinh nghiệm này

Bạn đang xem:

Kiểm tra coi các bạn đang được lưu giữ được từng nào từ với lịch trình học tập và ôn kể từ vựng của LeeRit ⟶

 • ambitious

  /æmˈbɪʃəs/

  nhiều hoài bão

 • individualistic

  /ˌɪndɪˌvɪdʒuəˈlɪstɪk/

  theo công ty nghĩa cá nhân

 • emotional

  /ɪˈməʊʃənəl/

  dễ xúc động

 • careless

  /ˈkeələs/

  bất cẩn

 • likeable

  dễ thương, xứng đáng yêu

 • shy

  /ʃaɪ/

  nhút nhát, rụt rè

 • chatty

  /ˈtʃæti/

  hay chuyện trò

 • moody

  /ˈmuːdi/

  tính khí thất thường

 • tolerant

  /ˈtɒlərənt/

  khoan dung

 • cheerful

  /ˈtʃɪəfəl/

  vui vẻ

 • outgoing

  /ˈaʊtɡəʊɪŋ/

  thân mật, thoải mái

 • romantic

  /rəʊˈmæntɪk/

  lãng mạn

 • childish

  /ˈtʃaɪldɪʃ/

  ngây ngô

 • popular

  /ˈpɒpjələr/

  được lòng người khác

 • sociable

  /ˈsəʊʃəbl/

  gần gũi, hòa đồng

 • competitive

  /kəmˈpetɪtɪv/

  thích tuyên chiến và cạnh tranh, ghen tuông đua

 • reckless

  /ˈrekləs/

  thiếu cẩn trọng, hấp tấp

 • polite

  /pəˈlaɪt/

  Xem thêm: Cập nhật bản đồ hành chính mới nhất Bình Định

  lịch sự

 • considerate

  /kənˈsɪdərət/

  chu đáo

 • reliable

  /rɪˈlaɪəbl/

  đáng tin tưởng cậy

 • logical

  /ˈlɒdʒɪkəl/

  hợp lí, tâm trí đem logic

 • easy-going

  /ˌiːziˈɡəʊɪŋ/

  dễ gần

 • reserved

  /rɪˈzɜːvd/

  dè dặt, kín đáo

 • liberal

  /ˈlɪbərəl/

  khoan hồng, rộng lớn lòng; rộng thoải mái, hào phóng

 • hard-working

  /ˌhɑːdˈwɜːkɪŋ/

  chăm chỉ

 • romantic

  /rəʊˈmæntɪk/

  lãng mạn

 • independent

  /ˌɪndɪˈpendənt/

  độc lập

 • idealistic

  /ˌaɪdiəˈlɪstɪk/

  (người) luôn luôn hướng tới những chuẩn chỉnh mực tuyệt vời và hoàn hảo nhất, tuy nhiên song khi thiếu hụt thực tế

 • selfish

  /ˈselfɪʃ/

  ích kỉ

 • creative

  /kriˈeɪtɪv/

  sáng tạo

 • impatient

  /ɪmˈpeɪʃənt/

  không kiên nhẫn

 • sensible

  /ˈsensɪbl/

  khôn ngoan ngoãn, đem óc phán đoán

 • decisive

  /dɪˈsaɪsɪv/

  quả quyết

 • kind

  /kaɪnd/

  tốt bụng

 • sensitive

  /ˈsensɪtɪv/

  nhạy cảm

  Xem thêm: Sinh Năm 1966 Tuổi Con Gì? Vận Mệnh Người Tuổi Bính Ngọ

 • vain

  /veɪn/

  kiêu ngạo, tự động phụ

📌 Học tăng Các kể từ vựng giờ đồng hồ Anh về tính chất cách: chất lượng, xấu xa và chất vấn đáp về tính chất cơ hội.