"trưởng thành" là gì? Nghĩa của từ trưởng thành trong tiếng Anh. Từ điển Việt-Anh

trưởng thành

 • verb
  • to tát grow up
  • adj
   • mature


   adolescent
   became an adult
   grown up
   maturation
 • ngưng trưởng thành: maturation arrest
 • sự trưởng thành: maturation
 • yếu tố trưởng thành: maturation factor
 •  mature
 • sông trưởng thành: mature river
 • thung lũng trưởng thành: mature valley
 • thung lũng cứng cáp trả toàn: full mature valley
 • thung lũng cứng cáp muộn: late mature valley

 • bê tông trưởng thành

   matured concrete

  chưa trưởng thành

   illuvium

  đất ko trưởng thành

   immature soil

  giai đoạn trưởng thành

   stage of maturity

  giai đoạn cứng cáp trả toàn

   stage of full maturity

  giai đoạn cứng cáp muộn

   stage of late maturity

  người trưởng thành

   adult

  nhân trứng thời kỳ trưởng thành

   metanucleus

  non nớt, ko chín, ko trưởng thành

   immature

  sau cứng cáp (đất)

   post-mature

  sự trưởng thành

   maturity

  sự cứng cáp trả toàn

   full maturity

  sự cứng cáp muộn

  Xem thêm: 101 hình ảnh con chuột dễ thương, chất lượng cao, tải miễn phí

   late maturity

  sự cứng cáp sớm

   incipient early maturity

  tình trạng tiết đem huyết cầu trưởng thành

   orthocytosis

  tiểu nang Graff (một nang cứng cáp vô noãn sào trước lúc rụng trứng)

   Graafian follide

  tinh thể ko trưởng thành

   immature crystal


   growing point
   majority
 • tuổi trưởng thành
 • : majority

  cá trưởng thành

   full-grown fish

  đến tuổi tác trưởng thành

   major

  Tra câu | Đọc báo giờ Anh

  - đgt. 1. Đã rộng lớn khôn ngoan, tự động lập được: Con loại tiếp tục cứng cáp cả ngóng mang lại bọn chúng nó cứng cáp. 2. Lớn mạnh, vững vàng vàng về từng mặt: Quân team tớ tiếp tục cứng cáp vô hành động.

  Xem thêm: Tất cả những điều cần biết về thì tương lai


  Tầm vẹn toàn Từ điển
  Trưởng Thành

  Trưởng: rộng lớn, Thành: nên.

  Hãy nuôi con cái cho tới cứng cáp. Phan Trần


  ht.1. Lớn khôn ngoan, đầy đủ tuổi tác trí óc. Con loại tiếp tục cứng cáp.
  2. Trở nên vững mạnh, vững vàng vàng qua loa thách thức và tập luyện. Tiểu team du kích tiếp tục cứng cáp vô hành động.