nh%C3%A0%20h%C3%A0ng&sa=U trong Tiếng Anh, dịch

Câu dịch mẫu: 13, 14. (a) Đức Giê-hô-va thể hiện nay tính cần lẽ như vậy nào? ↔ 13, 14. (a) How does Jehovah demonstrate reasonableness?

  • Glosbe

    Bạn đang xem:

  • Google

+ Thêm phiên bản dịch Thêm

Hiện bên trên Shop chúng tôi không tồn tại phiên bản dịch cho tới nh%C3%A0%20h%C3%A0ng&sa=U nhập tự vị, hoàn toàn có thể chúng ta có thể thêm 1 bản? Đảm bảo đánh giá dịch tự động hóa, bộ lưu trữ dịch hoặc dịch loại gián tiếp.

13, 14. (a) Đức Giê-hô-va thể hiện nay tính cần lẽ như vậy nào?

13, 14. (a) How does Jehovah demonstrate reasonableness?

Có một cuộc họp sẽ tiến hành tổ chức triển khai một mon nữa Tính từ lúc ngày mai bên trên Washington, D.C. vì như thế Viện khoa học tập vương quốc Mỹ nhằm vấn đáp cho tới thắc mắc này.

There's actually going to tát be a meeting a month from tomorrow in Washington, D.C. by the US National Academy of Sciences to tát tackle that exact question.

7, 8. a) Có dẫn chứng này đã cho chúng ta biết rằng dân sự Đức Chúa Trời vẫn “giăng thừng cho tới dài”?

7, 8. (a) What evidence is there that God’s people have ‘lengthened their tent cords’?

Amoni sunfat trở nên Fe năng lượng điện ở sức nóng chừng bên dưới -49,5 °C. Tại sức nóng chừng chống, nó kết tinh ma nhập khối hệ thống trực giao phó, với độ cao thấp tế bào là a = 7,729 Å, b = 10,560 Å, c = 5.951 Å.

Ammonium sulfate becomes ferroelectric at temperatures below -49.5 °C. At room temperature it crystallises in the orthorhombic system, with cell sizes of a = 7.729 Å, b = 10.560 Å, c = 5.951 Å.

Xin nhằm tất cả chúng ta rớt vào tay Đức Giê-hô-va,+ vì như thế lòng thương xót của ngài rất rộng lớn,+ còn rộng lớn là nhằm tớ sa nhập tay loại người”.

Let us fall, please, into the hand of Jehovah,+ for his mercy is great;+ but tự not let má fall into the hand of man.”

1 Sau khi Sau-lơ bị tiêu diệt và Đa-vít vẫn tiến công thắng dân A-ma-léc quay trở lại, Đa-vít ở lại Xiếc-lác+ nhị ngày.

1 After Saul’s death, when David had returned from defeating* the A·malʹek·ites, David stayed at Zikʹlag+ for two days.

Vua Sa-lô-môn viết: “Sự khôn-ngoan của những người khiến cho cho tất cả những người chậm rãi nóng-giận”.

King Solomon wrote: “The insight of a man certainly slows down his anger.”

Đây là một trong phần sản phẩm của sức khỏe của links hydrogen-flo, mà còn phải với những nguyên tố khác ví như Xu thế những anion HF, H2O, và F− tạo ra trở nên cụm.

This is in part a result of the strength of the hydrogen–fluorine bond, but also of other factors such as the tendency of HF, H 2O, and F− anions to tát size clusters.

22 Và đấy là tộc phả về những nam nhi của A Đam, ông là acon trai của Thượng Đế, là kẻ nhưng mà chủ yếu Thượng Đế vẫn rỉ tai.

22 And this is the genealogy of the sons of Adam, who was the ason of God, with whom God, himself, conversed.

Năm 2005, nhị ngôi trường SFUSD và đã được thừa nhận vì như thế nhà nước liên bang là No Child Left Behind Blue-Ribbon Schools. ^ a ă Educational Demographics Unit (2011).

In 2005, two SFUSD schools were recognized by the federal government as No Child Left Behind Blue-Ribbon Schools.

(1 Sa-mu-ên 25:41; 2 Các Vua 3:11) Hỡi những bậc thân phụ u, chúng ta sở hữu khuyến nghị con cháu thực hiện những việc làm bọn chúng được phó thác với niềm tin hạnh phúc, cho dù là ở Phòng Nước Trời, bên trên hội nghị, hoặc đại hội?

(1 Samuel 25:41; 2 Kings 3:11) Parents, tự you encourage your children and teenagers to tát work cheerfully at any assignment that they are given to tát tự, whether at the Kingdom Hall, at an assembly, or at a convention site?

Ngụ ngôn về người Sa Ma Ri nhân lành lặn dạy dỗ tất cả chúng ta rằng tất cả chúng ta cần ban vạc cho tới những người dân đang được túng thiếu hụt, bất luận bọn họ là đồng chí của tất cả chúng ta hay là không (xin coi Lu Ca 10:30–37; van lơn coi tăng James E.

Xem thêm: Sinh năm 1971 mệnh gì, cung gì, tính cách nam nữ Tân Hợi?

The parable of the good Samaritan teaches us that we should give to tát those in need, regardless of whether they are our friends or not (see Luke 10:30–37; see also James E.

Nếu sở hữu khối u, xét nghiệm tiếp tục cho tới tớ thấy...

this test will show us.

Một cuốn sách về nuôi dậy con (A Parent’s Guide to tát the Teen Years) cho tới biết: “Những cậu nam nhi rộng lớn tuổi hạc rộng lớn, hoàn toàn có thể từng thực hiện ‘chuyện ấy’, cũng dễ dàng để ý cho tới những em gái này”.

“They’re also at risk of attracting the attention of older boys who are more apt to tát be sexually experienced,” says the book A Parent’s Guide to tát the Teen Years.

Lời tiên tri về sự trở nên Giê-ru-sa-lem bị hủy hoại mô tả rõ rệt Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ‘làm cho tới dân Ngài biết những sự mới nhất trước lúc bọn chúng nổ ra’.—Ê-sai 42:9.

The prophecy regarding the destruction of Jerusalem clearly portrays Jehovah as a God who ‘causes his people to tát know new things before they begin to tát spring up.’ —Isaiah 42:9.

* Xem tăng Am Môn, Con Trai của Mô Si A; Hê La Man, Các Con Trai của; Mô Si A, Các Con Trai của

* See also Ammon, Son of Mosiah; Helaman, Sons of; Mosiah, Sons of

Trong yếu tố hoàn cảnh không khí nghiêm khắc mùa Đông bên trên Bắc Đại Tây Dương, Đoàn tàu SC-121 bị tổn thất bảy tàu buôn vì như thế tía mùa tiến công riêng lẻ của U-boat đối phương trước khi tới được Derry vào trong ngày 13 mon 3.

During heavy North Atlantic gales, Convoy SC 121 lost seven ships to tát three separate U-boat attacks before reaching Londonderry Port on 13 March.

A systems what?

A systems what?

Con gái của Giê-ru-sa-lem nhấp lên xuống đầu nom ngươi.

The daughter of Jerusalem shakes her head at you.

Khoan dung thay cho, bọn họ được giảng dạy dỗ cho tới phúc âm, vẫn sám hối, và qua quýt Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô trở thành vững vàng mạnh về phần nằm trong linh rộng lớn đối với những cám dỗ dành của Sa Tan.

Mercifully, they were taught the gospel, repented, and through the Atonement of Jesus Christ became spiritually much stronger than thở Satan’s enticements.

Tôi ngỏ điều nằm trong group sầm uất những thiếu hụt niên sở hữu Chức Tư Tế A Rôn đang được quy tụ bên trên từng toàn cầu cùng theo với thân phụ, ông và những vị chỉ dẫn chức tư tế của mình là những người dân đang được nom nom bọn họ.

I direct my comments to tát the vast army of young men who hold the Aaronic Priesthood who are gathered throughout the entire world and to tát their fathers, grandfathers, and priesthood leaders who watch over them.

Phiên phiên bản Lancer-B là phiên phiên bản đào tạo và phiên phiên bản Lancer-C là phiên phiên bản cướp ưu thế bên trên ko với 2 screen LCD MFDs, nón hiển thị cho tới phi công và radar ko chiến Elta EL/M-2032.

The LanceR B version is the trainer version, and the LanceR C version is the air superiority version featuring 2 LCD MFDs, helmet mounted sight and the Elta EL/M-2032 Air combat radar.

9, 10. (a) Chỉ thị này của Đức Giê-hô-va vẫn thay cho thay đổi cuộc sống Nô-ê?

9, 10. (a) What command from Jehovah changed Noah’s life?

Việc “không ngừng cầu nguyện” chứng minh tất cả chúng ta sở hữu đức tin tưởng thiệt sự.—1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch Lạng Sơn mới nhất năm 2024

To “pray constantly” in this way shows we have genuine faith. —1 Thessalonians 5:17.

Chúa Giê-su cũng minh chứng rằng một người trọn vẹn như A-đam hoàn toàn có thể lưu giữ lòng kiên trinh với Đức Giê-hô-va cho dù bắt gặp những thách thức gay cấn nhất.

(Philippians 2:8) Jesus also proved that a perfect man could maintain perfect integrity to tát Jehovah despite the severest of trials.