Từ vựng tiếng Anh về cây cối (phần 1) | Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề & hình ảnh

Bài học tập kể từ vựng tiếp sau đây được sẵn sàng bởi

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về cây trồng (phần 1) Phần 1

Sau lúc học xong xuôi những kể từ vựng nhập bài học kinh nghiệm này

Bạn đang xem:

Kiểm tra coi các bạn vẫn ghi nhớ được từng nào từ với lịch trình học tập và ôn kể từ vựng của LeeRit ⟶

 • leaf

  /liːf/

  (chiếc) lá

 • trunk

  /trʌŋk/

  thân cây

 • bark

  vỏ cây

 • root

  /ruːt/

  rễ cây

 • branch

  /brɑːntʃ/

  cành cây

 • twig

  /twɪɡ/

  cành con cái, nhánh con

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về cây trồng (phần 1) Phần 2

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về cây trồng (phần 1) Phần 3

 • bush

  /bʊʃ/

  bụi cây

 • hedge

  /hedʒ/

  hàng rào; sản phẩm cái cây, những vết bụi rậm rạp trồng sát nhau

 • lawn

  /lɔːn/

  bãi cỏ

 • greenhouse

  /ˈɡriːnhaʊs/

  nhà kính

 • orchard

  /ˈɔːrtʃərd/

  vườn cây ăn trái

 • flower bed

  /ˈflaʊər bed/

  luống hoa

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về cây trồng (phần 1) Phần 4