c%E1%BA%ADn%20th%E1%BB%8B trong Tiếng Anh, dịch, câu ví dụ

Có một cuộc họp sẽ tiến hành tổ chức triển khai một mon nữa Tính từ lúc ngày mai bên trên Washington, D.C. vị Viện khoa học tập vương quốc Mỹ nhằm vấn đáp cho tới thắc mắc này.

There's actually going to tướng be a meeting a month from tomorrow in Washington, D.C. by the US National Academy of Sciences to tướng tackle that exact question.

Bạn đang xem: c%E1%BA%ADn%20th%E1%BB%8B trong Tiếng Anh, dịch, câu ví dụ

Để phòng ngừa luật mới nhất , 30.000 xe pháo mới nhất tiếp tục ĐK nhập tuần trước đó , tối thiểu là vị ba phiên tỷ trọng thông thường , thương hiệu tin yêu non nước Xinhua .

In anticipation of the new ruling , 30,000 new vehicles were registered in the past week , at least three times the normal rate , Xinhua state news agency .

Amoni sunfat trở nên Fe năng lượng điện ở sức nóng phỏng bên dưới -49,5 °C. Tại sức nóng phỏng chống, nó kết tinh anh nhập khối hệ thống trực kí thác, với độ cao thấp tế bào là a = 7,729 Å, b = 10,560 Å, c = 5.951 Å.

Ammonium sulfate becomes ferroelectric at temperatures below -49.5 °C. At room temperature it crystallises in the orthorhombic system, with cell sizes of a = 7.729 Å, b = 10.560 Å, c = 5.951 Å.

(b) Đức Giê-hô-va ban phước thêm vào cho An-ne như vậy nào?

(b) How did Jehovah further bless Hannah?

Không chỉ giới hạn những sinh hoạt của mình ở việc tẩy cọ thông thường dân Ba Lan, UPA còn ham muốn xóa toàn bộ những vết tích về việc hiện hữu của Ba Lan nhập điểm .

Not limiting their activities to tướng the purging of Polish civilians, the UPA also wanted to tướng erase all traces of the Polish presence in the area.

Jahre Nebukadnezars II” (An Astronomical Observer’s Text of the 37th Year Nebuchadnezzar II), người sáng tác Paul V.

Jahre Nebukadnezars II” (An Astronomical Observer’s Text of the 37th Year Nebuchadnezzar II), by Paul V.

Ngụ ngôn về người Sa Ma Ri nhân lành lặn dạy dỗ tất cả chúng ta rằng tất cả chúng ta nên ban vạc cho tới những người dân đang được túng thiếu hụt, bất luận bọn họ là đồng chí của tất cả chúng ta hay là không (xin coi Lu Ca 10:30–37; xin xỏ coi tăng James E.

The parable of the good Samaritan teaches us that we should give to tướng those in need, regardless of whether they are our friends or not (see Luke 10:30–37; see also James E.

NHÂN CHỨNG Giê-hô-va đã trải báp têm lại gần một triệu con người nhập ba năm vừa qua.

CLOSE to tướng a million people were baptized by Jehovah’s Witnesses in the last three years.

Trong thực trạng khí hậu nghiêm khắc mùa Đông bên trên Bắc Đại Tây Dương, Đoàn tàu SC-121 bị thất lạc bảy tàu buôn vị ba mùa tiến công riêng không liên quan gì đến nhau của U-boat đối phương trước khi tới được Derry vào trong ngày 13 mon 3.

During heavy North Atlantic gales, Convoy SC 121 lost seven ships to tướng three separate U-boat attacks before reaching Londonderry Port on 13 March.

19 Khi cho tới đúng khi, Si-ru của xứ Phe-rơ-sơ đoạt được xứ Ba-by-lôn như đã và đang được tiên tri.

19 When the time came, Cyrus the Persian conquered Babylon just as prophesied.

Tiền tố biểu thị số mon cần thiết điều trị; một chỉ số biểu thị thục mạng liên tiếp (vì vậy 3 Tức là ba phiên một tuần) và không tồn tại chỉ số Tức là thục mạng người sử dụng từng ngày.

A prefix denotes the number of months the treatment should be given for; a subscript denotes intermittent dosing (so 3 means three times a week) and no subscript means daily dosing.

(b) Đức Giê-hô-va vẫn còn đó sự khẳng định này với dân Ngài?

(b) What commitment does Jehovah still have with regard to tướng his people?

Phiên bạn dạng Lancer-B là phiên bạn dạng huấn luyện và giảng dạy và phiên bạn dạng Lancer-C là phiên bạn dạng rung rinh ưu thế bên trên ko với 2 màn hình hiển thị LCD MFDs, nón hiển thị cho tới phi công và radar ko chiến Elta EL/M-2032.

Xem thêm: Bản đồ nước Mỹ – USA Map (Mẫu 2)

The LanceR B version is the trainer version, and the LanceR C version is the air superiority version featuring 2 LCD MFDs, helmet mounted sight and the Elta EL/M-2032 Air combat radar.

14 Đừng nghe những điều tuy nhiên những kẻ tiên tri phát biểu rằng: ‘Bệ hạ và thần dân sẽ không còn thần phục vua Ba-by-lôn đâu’,+ vì như thế bọn họ phát biểu điều tiên tri bịp.

14 Do not listen to tướng the words of the prophets who are saying to tướng you, ‘You will not serve the king of Babylon,’+ because they are prophesying lies to tướng you.

Phần loại nhì là tích lũy tài liệu người sử dụng trong những công việc đo lường tỷ trọng ROI của truyền thông xã hội B2B.

The second half is being able to tướng collect data to tướng use in B2B social truyền thông ROI calculations.

Một thời hạn trước buổi group họp nhập tối loại ba, giám thị vòng xung quanh bắt gặp giám thị điều phối hoặc một trưởng lão không giống ở địa hạt nhằm thảo luận ngẫu nhiên thắc mắc này tương quan cho tới những tuột sách tuy nhiên anh tiếp tục liếc qua.

Sometime before the Tuesday evening meeting, the circuit overseer meets with the coordinator or another local elder to tướng discuss any questions he has as a result of reviewing the records.

Và thế là chủ yếu Themistokles... tiếp tục khiến cho cả đế chế Ba Tư rung rinh fake... và vạc động một quyền năng tiếp tục đem chiến hỏa cho tới ngược tim của Hy Lạp.

And ví it was Themistokles himself who sent a ripple across the Persian empire and phối into motion forces that would bring fire to tướng the heart of Greece.

Nó minh chứng rằng viên bột nhào thường thì tuy nhiên khách hàng mua sắm ở cửa hàng dẫn năng lượng điện, và những nghề giáo vật lý cơ bên trên ngôi trường cấp cho ba tiếp tục dùng vấn đề này trong vô số năm trời.

It turns out that regular Play-Doh that you buy at the store conducts electricity, and high school physics teachers have used that for years.

Truy cập 10 mon 9 năm năm trước. ^ “Alternative R&B: Much more than vãn bump’n’grind”.

"Alternative R&B: Much more than vãn bump'n'grind".

Ngày 4 mon 3 năm 2011, những hóa thạch của ba xương hàm được nhìn thấy nhập điểm phân tích dự án công trình cổ sinh Woranso-Mille trực thuộc vùng Afar của Ethiopia, khoảng chừng 325 dặm (523 km) về phía hướng đông bắc của thủ đô Addis Ababa và 22 dặm (35 km) về phía bắc của Hadar, Ethiopia (địa điểm "Lucy"). ^ JENNIFER VIEGAS (ngày 27 mon 5 năm 2015).

On March 4, 2011, fossils of three jawbones were found in the Woranso-Mille Paleontological Project study area, located in the Afar Region of Ethiopia about 523 km (325 mi) northeast of the capital Addis Ababa and 35 km (22 mi) north of Hadar, Ethiopia (“Lucy’s” site).

Lời nguyện cầu thật tình của Cọt-nây kéo theo việc sứ thiết bị Phi-e-rơ viếng thăm hỏi ông

Cornelius’ heartfelt prayer led to tướng his receiving a visit from the apostle Peter

Một phụ phái đẹp thiên di nằm trong ba con cái nhỏ nhập Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế nhập những năm 1930

A migrant mother with her three children during the Great Depression of the 1930’s

Các tế bào mast sở hữu những kháng thể bên trên mặt phẳng của bọn chúng gọi là globulin miễn kháng E (IgE).

Mast cells have antibodies on their surface called immunoglobulin E (IgE).

Chắc ba vua ấy tiếp tục người sử dụng gươm chém thịt cho nhau.

Xem thêm: Bảng chữ cái Tiếng Anh và cách phát âm quốc tế chuẩn

The kings have surely slaughtered one another with the sword.

16 Quả là một trong sự tương phản Một trong những điều nguyện cầu và kỳ vọng của dân riêng biệt của Đức Chúa Trời và của những kẻ cỗ vũ “Ba-by-lôn Lớn”!

16 What a contrast exists between the prayers and hopes of God’s own people and those of supporters of “Babylon the Great”!