an%20%E1%BB%A7i in English - Vietnamese-English Dictionary

Translation of "an%20%E1%BB%A7i" into English

Sample translated sentence: 13, 14. (a) Đức Giê-hô-va thể hiện nay tính nên lẽ như vậy nào? ↔ 13, 14. (a) How does Jehovah demonstrate reasonableness?

+ Add translation Add

Currently we have no translations for an%20%E1%BB%A7i in the dictionary, maybe you can add one? Make sure to lớn kiểm tra automatic translation, translation memory or indirect translations.

  • unsolaced

  • salvo

  • to comfort the victims

  • alleviator · comfort

  • anodyne · balm · balsam

  • solatia · solatium

  • appeasement · assuagement · comfort · consolation · solace

  • inappeasable · inconsolable · unconsolable

13, 14. (a) Đức Giê-hô-va thể hiện nay tính nên lẽ như vậy nào?

13, 14. (a) How does Jehovah demonstrate reasonableness?

7, 8. a) Có minh chứng nào là đã cho thấy rằng dân sự Đức Chúa Trời đang được “giăng chão cho tới dài”?

7, 8. (a) What evidence is there that God’s people have ‘lengthened their tent cords’?

Amoni sunfat phát triển thành Fe năng lượng điện ở nhiệt độ phỏng bên dưới -49,5 °C. Tại nhiệt độ phỏng chống, nó kết tinh ranh vô khối hệ thống trực giao phó, với độ cao thấp tế bào là a = 7,729 Å, b = 10,560 Å, c = 5.951 Å.

Ammonium sulfate becomes ferroelectric at temperatures below -49.5 °C. At room temperature it crystallises in the orthorhombic system, with cell sizes of a = 7.729 Å, b = 10.560 Å, c = 5.951 Å.

1 Sau Lúc Sau-lơ bị tiêu diệt và Đa-vít đang được tiến công thắng dân A-ma-léc về bên, Đa-vít ở lại Xiếc-lác+ nhị ngày.

1 After Saul’s death, when David had returned from defeating* the A·malʹek·ites, David stayed at Zikʹlag+ for two days.

8 Qua đấng Chăn rán độc nhất của Ngài là Giê-su Christ, Đức Giê-hô-va kết một “giao-ước bình-an” với những rán được no nê của Ngài (Ê-sai 54:10).

8 Through his one Shepherd, Christ Jesus, Jehovah concludes with His well-fed sheep a “covenant of peace.”

22 Và đó là tộc phả về những đàn ông của A Đam, ông là acon trai của Thượng Đế, là kẻ tuy nhiên chủ yếu Thượng Đế đang được thì thầm.

22 And this is the genealogy of the sons of Adam, who was the ason of God, with whom God, himself, conversed.

Tuy nhiên, vua Ardahir I vẫn kế tiếp không ngừng mở rộng đế chế mới nhất của tớ về phía tấp nập và phía tây-bắc, đoạt được những tỉnh Sistan, Gorgan, Khorasan, Margiana (Turkmenistan hiện nay nay), Balkh và Chorasmia.

Nonetheless, Ardashir I further expanded his new empire to lớn the east and northwest, conquering the provinces of Sistan, Gorgan, Khorasan, Margiana (in modern Turkmenistan), Balkh and Chorasmia.

Năm 2005, nhị ngôi trường SFUSD và được thừa nhận bởi vì nhà nước liên bang là No Child Left Behind Blue-Ribbon Schools. ^ a ă Educational Demographics Unit (2011).

In 2005, two SFUSD schools were recognized by the federal government as No Child Left Behind Blue-Ribbon Schools.

(b) Đức Giê-hô-va ban phước thêm vào cho An-ne như vậy nào?

(b) How did Jehovah further bless Hannah?

Lời trần thuật nói: “Ngài lại phán nằm trong môn-đồ rằng: Bình-an cho những ngươi!

Xem thêm: Sinh Năm 2017 Mệnh Gì, Hợp Màu Gì, Tử Vi và Phong Thủy

The trương mục says: “Jesus, therefore, said to lớn them again: ‘May you have peace.

Jahre Nebukadnezars II” (An Astronomical Observer’s Text of the 37th Year Nebuchadnezzar II), người sáng tác Paul V.

Jahre Nebukadnezars II” (An Astronomical Observer’s Text of the 37th Year Nebuchadnezzar II), by Paul V.

Ngày ni, việc vận dụng câu Kinh-thánh ở I Cô-rinh-tô 15:33 hoàn toàn có thể chung tất cả chúng ta bám theo xua tuyến đường đạo đức nghề nghiệp như vậy nào?

How can the application of 1 Corinthians 15:33 help us to lớn pursue virtue today?

Ngụ ngôn về người Sa Ma Ri nhân lành lặn dạy dỗ tất cả chúng ta rằng tất cả chúng ta nên ban phân phát cho tới những người dân đang được túng thiếu hụt, bất luận chúng ta là bạn hữu của tất cả chúng ta hay là không (xin coi Lu Ca 10:30–37; van lơn coi thêm thắt James E.

The parable of the good Samaritan teaches us that we should give to lớn those in need, regardless of whether they are our friends or not (see Luke 10:30–37; see also James E.

Một cuốn sách về nuôi dậy con (A Parent’s Guide to lớn the Teen Years) cho tới biết: “Những cậu đàn ông rộng lớn tuổi hạc rộng lớn, hoàn toàn có thể từng thực hiện ‘chuyện ấy’, cũng dễ dàng để ý cho tới những em gái này”.

“They’re also at risk of attracting the attention of older boys who are more apt to lớn be sexually experienced,” says the book A Parent’s Guide to lớn the Teen Years.

Ngoài đi ra toàn bộ những tài liệu được gửi bằng phương pháp dùng Google Ads API (AdWords API) nên được đảm bảo an toàn dùng mã hóa SSL ít nhất 128 Bit hoặc tối thiểu là an toàn như giao phó thức được gật đầu bởi vì sever Google Ads API (AdWords API) vô tình huống truyền thẳng cho tới Google.

Additionally all data transferred using the Google Ads API must be secured using at least 128 Bit SSL encryption, or for transmissions directly with Google, at least as secure as the protocol being accepted by the Google Ads API servers.

Đối với chúng ta, lời nói tiên tri của Ê-sai tiềm ẩn một lời hứa hẹn an ủi về khả năng chiếu sáng linh nghiệm và hy vọng—Đức Giê-hô-va tiếp tục trả chúng ta về quê hương!

For them, Isaiah’s prophecy contained a comforting promise of light and hope —Jehovah would restore them to lớn their homeland!

* Xem thêm thắt Am Môn, Con Trai của Mô Si A; Hê La Man, Các Con Trai của; Mô Si A, Các Con Trai của

* See also Ammon, Son of Mosiah; Helaman, Sons of; Mosiah, Sons of

A systems what?

A systems what?

Đây là vùng an toàn.

This is the safety zone.

Dưới thời thân phụ của ông, Tây Ban Nha quân ngôi nhà được thay cho thế bời nền nằm trong hòa loại nhị, và bên dưới thời đàn ông của ông, Juan Carlos I của Tây Ban Nha, một chính sách quân ngôi nhà lập hiến và được thiết lập.

His father was replaced by the Second Spanish Republic, and under his son, Juan Carlos I, a constitutional monarchy was restored.

Vả, lời nói rao-truyền tuy nhiên những con cái đang được nghe kể từ khi ban sơ ấy là tất cả chúng ta nên yêu-thương cho nhau. Chớ thực hiện như Ca-in là người thuộc sở hữu ma-quỉ, đang được thịt em mình” (I Giăng 3:10-12).

For this is the message which you have heard from the beginning, that we should have love for one another; not lượt thích Cain, who originated with the wicked one and slaughtered his brother.” —1 John 3:10-12.

Intel i486DX2, tin cậy trạm gác như 80486DX2 (sau mua sắm IntelDX2) là một trong CPU phát hành bởi vì Hãng sản xuất Intel được trình làng vô năm 1992.

The Hãng sản xuất Intel i486DX2, rumored as 80486DX2 (later renamed IntelDX2) is a CPU produced by Hãng sản xuất Intel that was introduced in 1992.

Khắp muôn điểm an sướng, yên bình.

Paradise eternally.

Tôi ngỏ lời nói nằm trong group tấp nập những thiếu hụt niên sở hữu Chức Tư Tế A Rôn đang được quy tụ bên trên từng trái đất cùng theo với thân phụ, ông và những vị chỉ huy chức tư tế của mình là những người dân đang được nom nom chúng ta.

Xem thêm: #2024 Chiều cao cân nặng bé gái 5 tuổi theo WHO [Mẹ có biết]

I direct my comments to lớn the vast army of young men who hold the Aaronic Priesthood who are gathered throughout the entire world and to lớn their fathers, grandfathers, and priesthood leaders who watch over them.

9, 10. (a) Chỉ thị nào là của Đức Giê-hô-va đang được thay cho thay đổi cuộc sống Nô-ê?

9, 10. (a) What command from Jehovah changed Noah’s life?